VIN Vilniaus Implantologijos Namai

Privatumo politika

Vilniaus implantologijos NAMAI (toliau vadinama Klinika) rūpinasi savo pacientų privatumu. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome pacientų asmens duomenis.

Bendrosios nuostatos

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klinika.

Klinikos kontaktiniai duomenys: juridinio asmens pavadinimas: UAB „Vilniaus odontologijos namai“, juridinio asmens kodas: 304507534; adresas: Lvovo g. 101, Vilnius, tel.: +370 69452200, el. paštas: info@vinklinika.lt.

Klinikoje tvarkomi pacientų ir pacientų atstovų asmens duomenys

Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko šiuos pacientų asmens duomenis: vardą, pavardę, namų adresą, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko ir pacientų sveikatos duomenis: paciento buvimo Klinikoje faktus, duomenis apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones, laikiną nedarbingumą. Klinika taip pat tvarko duomenis apie paciento atstovą: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei odontologinių paslaugų teikimui ir juos tvarkyti Kliniką įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepateikus šių duomenų odontologinės paslaugos negali būti teikiamos.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi įsiskolinimo valdymu tikslu, jeigu pacientas neatsiskaito su Klinika sutartyje numatytais terminais. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų ir/ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Paciento ir paciento atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas tvarkomi pacientų registravimo odontologinėms paslaugoms tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Paciento asmens duomenys: vardas, pavardė, duomenys apie suteiktas odontologines paslaugas yra tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Paciento ir paciento atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris tvarkomi priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu, jeigu yra gaunamas raštiškas paciento ar paciento atstovo sutikimas tokių duomenų tvarkymui.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Pacientų asmens duomenys tvarkomi pacientų registracijos ir odontologinių paslaugų teikimo tikslu saugomi teisės aktų nustatytą terminą (15 metų).

Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu saugomi tol kol trunka teisinis ginčas su pacientu.

Pacientų asmens duomenys tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Pacientų ir pacientų atstovų asmens duomenys priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu saugomi du metus nuo sutikimo atšaukimo arba nuo Klinikos sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu priėmimo dienos.

Asmens duomenų teikimas

Pacientų asmens duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Pacientų asmens duomenys be paciento raštiško sutikimo gali būti teikiami sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas ir kompetentingoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pacientų asmens duomenys tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu gali būti teikiami advokatams, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovėms, antstoliams, teismams, kitiems su skolos išieškojimu susijusiems subjektams, tačiau tik tiek kiek tai būtina skolos išieškojimui.

Pacientų asmens duomenys tvarkomi Klinikos buhalterinės apskaitos vedimo tikslu, teikiami buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai bendrovei.

Pacientų ir pacientų atstovų asmens duomenys tvarkomi priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie Klinikos paslaugas tikslu be paciento ar paciento atstovo sutikimo jokiems gavėjams neteikiami, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Klinika teikdama odontologines paslaugas tvarko pacientų vaizdo duomenis, gautus iš Klinikos fotokamerų. Vaizdo duomenys gaunami gydytojams fotografuojant pacientą prieš jam numatytą gydymą, gydymo eigoje ir pabaigus gydymą ir yra skirti gydymo ir/ar gijimo proceso stebėjimui. Pacientai fotografuojami tik turint raštišką jų sutikimą.

Duomenų naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas

Pacientų vaizdo duomenys gaunami iš Klinikos fotokamerų tvarkomi tik odontologinių paslaugų teikimo tikslu. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu jie būtini sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Pacientas atskiru raštišku sutikimu turi teisę leisti Klinikai nuasmenintus (anoniminius) vaizdo duomenis tvarkyti ir mokslo ar rinkodaros tikslais.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu prilyginami medicinos dokumentų duomenims ir saugomi teisės aktais medicinos dokumentų saugojimui nustatytą terminą (15 metų).

Asmens duomenų teikimas

Pacientų vaizdo duomenys tvarkomi odontologinių paslaugų teikimo tikslu tretiesiems asmenims teikiami tik pacientų raštišku sutikimu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Asmens duomenų saugumas

Pacientų asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pacientų teisės

Pacientai turi teisę prašyti, kad Klinika leistų nemokamai susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Šios pacientų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Pacientai turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu toks sutikimas buvo suteiktas. Sutikimą pacientai gali atšaukti elektroniniu paštu arba bet kokiu kitu pacientams patogiu būdu.

Pacientai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Klinikos interneto svetainėje naudojami slapukai

Klinikos interneto svetainėje www.vinklinika.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelė rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Jie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, taip pat analizuoti lankytojų elgseną bei rinkti statistinius duomenis.

Slapukai nenaudojami Jūsų tapatybei nustatyti.

Jūs turite teisę atsisakyti slapukų, parinkę atitinkamas nuostatas savo interneto naršyklėje arba paspausdami atitinkamą nuorodą mūsų interneto svetainėje, tačiau dėl to gali pablogėti interneto svetainės funkcionalumas.

Klinikos internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai: Google analytics.